Trainer skills

The training is run only in Armenian. To view the training program, activate the Armenian page.

Կենտրոնի թրեյնինգներն ու դասընթացները (տեսանյութ)
«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում իրականացվող թրեյնինգների, դասընթացների, ինչպես նաև կենտրոնում գործող Հոգեբանական ակումբի մասին է պատմում «ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի հոգեբան-խորհրդատու Նելլի Հարոյանը։
read more | all
DANCE MOVEMENT THERAPY as a new psychological field in our country
This interview is presented only in Armenian. For reading it please activate Armenian page.
read more | all